Klubbhåndbok Ready Fotball

Ready Fotballs klubbhåndbok beskriver hvordan Ready driver politisk og administrativt. Se Sportsplan for å lese mer om sportslige retningslinjer.

Ready Fotball har to hoveddokumenter som beskriver hvordan klubben driver. Det er Klubbhåndbok og Sportsplan. Klubbhåndbok dreier seg om overordnede politiske retningslinjer, hvordan vi skal oppføre oss (spillere, foreldre, dommere, trenere og ledere) og administrative oppgaver.

Sportsplanen er laget som et verktøy for at trenere og ledere i klubben skal tenke likt og ha kontinuitet i treningsarbeidet og kampgjennomføring.

Sportsplanen skal gi alle i klubben en felles forståelse for hvordan det sportslige arbeidet i klubben skal foregå.

For treneren skal sportsplanen være et styringsverktøy både i planleggingen av treningsaktivitet, kampgjennomføring og den pedagogiske inngangen inn mot spillergruppa.

For klubblederen skal sportsplanen være et styringsverktøy i planleggingen av sportslige tiltak, treneransettelser og kommunikasjonen med klubben for øvrig.

Denne klubbhåndboka er utarbeidet av Readys Sportslig Ledelse og Styret inneværende år. Klubbhåndboka vil etter innspill med diskusjoner revideres hver sesong.

 • Klubbens idé

Hvorfor er Ready til? Det er kanskje selvsagt, men det er ikke sikkert alle medlemmene vil svare det samme. Hensikten med Ready er å tilby god idrettsaktivitet til barn og ungdom i lokalmiljøet. Ready setter fokus på menneskeutvikling integrert i den idrettslige aktiviteten.

 

Readys visjon

Ready Fotball skal være et sted der alle trives og opplever et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå.

 

Verdier

Idrettsglede, Mestring, Inkludering

Dette er visjonen vi etterstreber, og kan brytes ned i følgende målsetninger:

 • Bli Norges beste barne- og ungdomsklubb
 • Gi alle våre barn og unge gode betingelser for å klare seg videre i verden
 • Skape A-lag med overtall av lokale spillere
 • Utvikle spillere som tar steg til høyere nivåer fra våre A-lag
 • Sørge for at alle som har vært i Ready har hatt morsomme og lærerike år i idretten
 • Rekruttere så mange Readybarn som mulig til fotballspill
 • Beholde så mange som mulig i klubben så lenge som mulig[1]
 • Skape trivsel og fellesskap i hele klubben
 • Skape en sterk klubbfølelse hos alle spillere, foreldre, trenere og ledere

 

Hele denne planen kan sees på som våre tiltak for å nå disse målene. Likevel vil vi trekke frem 6 hovedtiltak:

 • Høyt kompetansenivå i alle ledd og alle aldersgrupper, både på trening, sportslig stab og ledelse
 • Setter gode holdninger hos alle spillere, trenere, foreldre og ledere i høysetet
 • Ha en helhetlig blå tråd i alt arbeidet fra 5 år til senior
 • Tett oppfølging fra den sportslige administrasjonen på alle årskull
 • Tett oppfølging fra den sportslige administrasjonen av alle trenere
 • Ha et tilbud til alle i alle aldre[1]

 

[1] Under betingelse av at de følger klubbens rammer (f.eks Readykoden)

Stillingsinstrukser

Stillingsinstruks Sportssjef
(Are i 2024)

 • Overordnet ansvarlig for klubbens sportslige tilbud
 • Rapporterer til Styreleder i politiske saker og Daglig leder i personalsaker.
 • Sørge for sportslig drift i den retningen og med de verdier klubben har valgt
 • Tett dialog med styret og aktuelle komiteer.
 • Rekruttering av trenere
 • Oppfølging av klubbens ansatte
 • Planlegging av budsjett med økonomiansvarlig i styret og Daglig leder i IF.
 • Lønn og personal
 • Sørge for at alle ansatte har kontrakt og er godt satt inn i sin rolle.
 • Oppdatere årshjul og følge opp gjennomføringen av årshjulet.
 • Bistå trenerveileder i den kontinuerlige utviklingen og oppfølgingen av sportsplan og klubbhåndboken
 • Treningstider, baneoversikter og kampflyttinger
 • Sørge for sportslig drift i barne-, ungdoms- og seniorfotballen i den retningen og med de verdier klubben har valgt
 • Følge opp at alle årganger har fått en årsplan
 • Sørge for å følge opp at alle som deltar på treninger har mottatt info om betaling av treningsavgift.

 

Stillingsinstruks Kvalitetsklubbansvarlig
(Are adm. og Thorstein i styret i 2024)

 • Rollen rapporterer til styret i fotballavdelingen.
 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding
 • Møte til den årlige samlingen for kvalitetsklubbansvarlige arrangert av kretsen
 • Sørge for at Ready til enhver tid gjør det som må til for å være kvalitetsklubb på øverste nivå tilgjengelig, eller er i prosess med å bli det

 

Stillingsinstruks Fotballskoleansvarlig
(Paulina i 2024)

 • Rollen rapporterer til Sportssjefen
 • Helhetlig ansvarlig for fotballskolene inklusiv markedsføring
 • Dialog med samarbeidspartnere (må godkjennes av sponsor- og markedsansvarlig i styret).
 • Opprette påmeldingsfunksjon og oppfølging av betaling
 • Opprette treningsgrupper i Spond
 • Søke om å holde fotballskole i Min Idrett
 • Ansette og følge opp trenere til fotballskolene
 • Sørge for at alle trenere har en ansettelseskontrakt og levert politiattest
 • Holde trenermøte med alle trenere på fotballskolen før skolen starter

 

Stillingsinstruks Cup-ansvarlig
(Paulina og Anders i 2024)

 • Rollen rapporterer til arrangementskomiteen og sportssjefen
 • Samarbeid og støtte til arrangementskomiteen i styret (som har hovedansvaret for arrangementene) rundt Kick off og høstcupen.
 • Sette opp påmeldingsfunksjon i dialog med superinvite
 • Promotere cupen
 • Sette opp kampoppsett i samarbeid med cupmanager

 

Stillingsinstruks FIKS-ansvarlig
(Maria i 2024)

 • FIKS – lagspåmelding og spillerregistrering
 • Opprette brukere til alle trenere i FIKS
 • Holde FIKS-kurs før seriestart ifbm sesongforberedende trenerforum

 

Stillingsinstruks Akademiansvarlig
(Maria i 2024)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Overordnet ansvarlig for Readyakademiet innenfor de rammer som er gitt av sportsplanen, klubbhåndboken og budsjettrammene
 • Sørge for at alle trenerne på akademiet er satt godt inn i rollen
 • Koordinere taxilister med taxiselskap og skolene
 • Sørge for at alle akademigrupper har trenere og vikar ved forfall
 • Koordinere akademiliga og holde dialog med de andre klubbene i akademiligaen
 • Kalle inn til akademiligamøte i august hvert år
 • Ansvarlig arrangering av Readys akademiligaer, sammen med arrangementskomiteen.
 • Ansvarlig for påmeldingsfunksjoner til akademiet
 • Ansvarlig for å arrangere «menneskeutviklingsleir» til Bø for de to eldste kullene på akademiet.
 • Sørge for at alle trenere har kontrakt og har levert politiattest.

 

Stillingsinstruks Spillerutvikler
(Magnus i 2024)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Ansvarlig for Spillerutviklingscampene
 • Ansvarlig for eventuelle spillerutviklingscuper og andre tiltak i samarbeid med naboklubber
 • Ansvarlig for spillerutviklingstiltak
 • Ansvarlig for nominasjon til, kommunikasjon inn mot og oppfølging av klubbens spillere på Landslagsskolen
 • Ansvarlig for ekstratreningstilbud for ivrige spillere i ungdomsfotballen
 • Ansvarlig for eventuelle samarbeidscuper med naboklubber i ungdomsfotballen

 

Stillingsinstruks Seniorfotballansvarlig
(Magnus Øien og Magnus Haukvik i 2024)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Ansvarlig driften av senioravdelingen og at den er ihht Readys sportsplan

 

Stillingsinstruks Trenerveileder
(Magnus Haukvik i 2024)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Ansvarlig for revidering av Sportsplanen som godkjennes av styret, årlig.
 • Ansvarlig for videreutvikling av Spillemodellen i sportsplanen
 • Planlegging – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
 • Gjennomføring – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.
 • Oppfølging – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!
 • Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Bidra i prosessen med å rekruttere nye trenere sammen med sportssjefen.

 

Stillingsinstruks Jentefotballansvarlig
(Maria i 2024)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Helhetlig ansvarlig for jentefotballen i Ready fotball og at den drives etter de retningslinjer Sportsplanen og Klubbhåndboken til enhver tid beskriver.
 • Følg opp alle trenere (foreldre og ansatte) og sørge for at jentefotballen drives ihht de retningslinjer Readys sportsplan og klubbhåndbok beskriver.
 • Rekruttere flest mulig jenter fra våre lokale skoler (per 2018 ser det ut til at ca 40 jenter per årgang er et realistisk estimat)
 • Dialog med andre klubber om eventuelle samarbeidstiltak for jenter
 • Oppfølging og gjennomføring av akademiligaen for jenter og dialog med samarbeidsklubber

 

Stillingsinstruks Oppstartsansvarlig
(Paulina i 2024)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Rekruttering jenter og gutter fra det året de er 5 år (per 2017 ser det ut til at ca 70 spillere per årskull på guttesiden og 40 spillere på jentesiden er et realistisk estimat.)
 • Ansvar barnefotball opp til og med første års femmer gutter, og ansvarsbytte skjer fra april det året de er 8 år
 • Holde foreldremøte med alle foreldre på oppstartskullene årlig, med trening for barna og foreldremøte samtidig.
 • Leder øktene og rekrutterer medtrenere for årgangene 5-7 år. Bør helst selv være fri til å kunne ha et overordnet ansvar for barna.
 • Planlegge og gjennomføre microminiturneringer, samt rekruttere foreldre som kampledere
 • Planlegge og gjennomføre Readys OBOS miniligaer
 • Planlegge og gjennomføre OBOS miniligasamlinger, med påmeldinger, laginndeling og kampleder.
 • Akademitrener og årgangsleder for de yngste guttekullene 5-7 år.
 • Opprette Facebook-grupper for alle foreldre på årgangene for uformell kommunikasjon og stemningsrapporter, bilder etc.
 • Holde hjemmeside og Spond oppdatert til enhver tid for oppstartsårgangene.
 • Sørge for at spillerlistene for årgangene er oppdatert til enhver tid.
 • Bistå Sportssjefen i budsjettplanlegging med innspill til behov rundt oppstartsfotball
 • Rekruttere Ready-idoler til alle økter og legge ut annonse ila februar.
 • Sørge for at alle Readyidoler har kontrakt og levert politiattest, samt er satt godt inn i sin rolle som trener.
 • Sørge for at alle oppstartstrenere har relevant kursing.
 

Stillingsinstruks Keepertrener ungdom
(Sofie i 2024)

 • Rollen rapporterer til spillerutvikler
 • Ansvarlig for keepernes tilbud i ungdomsfotballen i Ready og oppfølging av dem.
 • Oppdatere innholdet rundt keepere i sportsplanen via trenerveileder
 • Ha minst 1 årlig utviklingssamtale med alle keepere i klubben fra ungdomsfotballen og oppover på treningsavgift høy
 • Ha månedlig oppfølging av alle keepere i ungdomsfotballen på treningsavgift høy gjennom økt og samtale

 

Stillingsinnstruks Keepertrener barn
(Sofie i 2024)

 • Rollen rapporterer til spillerutvikler
 • Ansvarlig for keepernes tilbud i barnefotballen i Ready og oppfølging av dem.
 • Holde keeperøkter for alle barneårganger i klubben ifbm akademiøkter.
 • Delta på alle keepersamlinger og bidra i gjennomføringen.
 • Oppdatere innholdet rundt keepere i sportsplanen via trenerveileder

 

Stillingsinstruks Utstyrsansvarlig
(Magnus Øien i 2024)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Overordnet ansvarlig for at alle grupper har det utstyret som trengs for å drive fotballaktiviteten innenfor de rammer som er bevilget av styret gjennom budsjettet.
 • Fordele utstyr til lag
 • Utlevere draktbager
 • Innlevere draktbag og utstyr
 • Innkjøp av utstyr
 • Innkjøp av mål og nett til anlegg

 

Stillingsinstruks Dommeransvarlig
(Maria i 2024)

 • Holde oversikt over klubbens klubbdommere, og hvem som egner seg for rekruttdommerkurs.
 • Registrere og holde oversikt over mottatte stipendforespørsler, og betale ut til de dommere som kvalifiserer til dette.
 • Lage dommeroppsett for alle kamper i barnefotballen og for de kampene i ungdomsfotballen der kretsen ikke har satt opp dommere.
 • Kommunisere ut dommeroppsettet i barne- og ungdomsfotballen til:
  • Klubbdommere
  • Foreldretrenere i barnefotballen
  • Årgangsledere/trenere i ungdomsfotballen
 • Ha tett dialog med arrangementsansvarlig ved rekruttering av dommer til klubbens cuper, samt bistå med å lage dommeroppsett til de aktuelle cupene/arrangementene.
 • Samle inn og ha en oversikt over dommerkvitteringskort som levers til fotballkontoret, for så å sende de videre til Sportssjef.

 

Stillingsinstruks årgangsleder ungdomsfotballen (20 %)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Lage en detaljert årsplan som godkjennes av sportssjefen for hele kullet i samarbeid med andre trenere/foreldreledere på kullet og sørge for (gjerne deleger) at årsplanen kontinuerlig er synlig på hjemmesiden til lagene. Særlig viktig er det å velge ut cuper, treningsleir samt planlegge treningskamper og sosiale aktiviteter. Lagets aktiviteter legges ut i Spond.
 • Sørg for å ha oppdatert spillerliste med riktig kontaktinfo.
 • Sørge for å følge opp at alle som deltar på treninger har mottatt info om betaling av treningsavgift.
 • Sørge for at lagleder melder på aktuelle cuper og ordner med logistikk, som medfører optimale sportslige rammer
 • Kommunisere med trener(e) på egen årgang og årgangsleder på yngre og eldre årganger om hospitering.
 • Ansvarlig for veiledning av trenerne på egen årgang
 • Dersom gruppa/laget ikke fungerer godt nok, og dette skyldes manglende oppgaveoppfylling fra foreldre eller andre, plikter årgangsleder å ta tak i dette eller informere sportssjef om dette.

 

Stillingsinstruks trenere i ungdomsfotballen (3 % per økt)

 • Rollen rapporterer til årgangsleder
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere alle treninger og kamper iht Readys sportsplan og spillemodell.
 • Ved fravær gi beskjed til sportssjef og medtrenere og skaffe vikar.
 • Føre oppmøtelister som gir føringer for betaling av medlemskap og treningsavgift, som Sportssjefen bruker som grunnlag for innbetalinger.
 • Ha dialog med alle spillerne
  • og ha minst to planlagt utviklingssamtale med gode rammer med hver på min 15 min for alle spillere på treiningsavgift høy,
  • og minimum en spillersamtale i sesongen med hver spiller på min 15 minutter med hver spiller på treninsgavgift lav.
 • Ta imot, ha kontroll på og levere lagsutstyr (baller, vester, kjegler, medisinsk utstyr). Meld fra til skapansvarlig og
 • Utstyrsansvarlig ved tap eller ved defekt utstyr.
 • Sørge for at spillerne møter til kamp gjennom tydelig info på hjemmesiden.
 • Sørge for at elektronisk kamprapport er fylt ut før tidsfristen før kamp og blir skrevet ut i ferdig utfylt stand før hjemmekamp
 • Rapportere resultat etter hver hjemmekamp i Min Fotball eller FIKS.
 • Inneha den kompetansen klubben til enhver tid setter for rollen.
 • Delta på trenerforum i klubbens regi.
 • Skrive et kort faglig og motiverende kampreferat på hjemmesiden senest 24 timer etter kamp og sørge for at bilde også ligger i nyheten
 • Filme og legge ut videoer fra noen utvalgte kamper som legges på hjemmesiden via youtube.
 • Ved skader hos spillere, følg de opp i tråd med Skadebehandling og be dem oppsøke Røaklinikken ved behov.
 • Sørg for at alle spillerne og foreldre følger Readykoden.

 

Stillingsinstruks årgangsledere barnefotballen (20%)

 • Rollen rapporterer til Sportssjefen
 • Periodeplan og sportslig planlegging av treninger og oppfølging av gjennomføring på hver treningsøkt på årskullet ihht Readys sportsplan.
 • Sørge for at alle klasselag har minst en person som innehar rollen trener og en lagleder.
 • Sørg for å ha oppdatert spillerliste med riktig kontaktinfo.
 • Overvære minst 1 kamp til hvert klasselag ila sesongen. Gjerne en cup.
 • Veilede trenerne på kullet i trening minst 1 gang per sommersesong
 • Ansvarlig for eventuell hospitering.
 • Spille inn antall lag i seriespill til FIKS-ansvarlig senest ila januar.
 • Planlegge og delta på ett årlig foreldremøte på sitt kull (vinter).
 • Planlegge og delta på trenermøter med trenerne på kullet (vinter).
 • Sørge for å følge opp at alle som deltar på treninger har mottatt info om betaling av treningsavgift.

 

Stillingsinstruks trenere akademi (3% per økt)

 • Rollen rapporterer til årgangsleder
 • Skal planlegge og gjennomføre økt iht Readys sportsplan og Klubbhåndbok
 • Ta imot, ha kontroll på og levere lagsutstyr (baller, vester, kjegler, medisinsk utstyr). Meld fra til årgangsleder og Utstyrsansvarlig ved tap eller ved defekt utstyr.
 • Ved fravær gi beskjed til sportssjef og medtrenere og skaffe vikar.
 • Føre oppmøtelister som blant annet gir føringer for betaling av medlemskap og treningsavgift, som Sportssjefen bruker som grunnlag for innbetalinger.
 • Inneha den kompetansen klubben til enhver tid setter for rollen.
 • Delta på trenerforum i klubbens regi.
 • Sørg for at alle spillerne og foreldre følger Readykoden.

 

Stillingsinnstruks trener klasselag (frivillig verv)

 • Rollen rapporterer til årgangsleder
 • Skal planlegge og gjennomføre økt iht Readys sportsplan og Klubbhåndbok
 • Skal sørge for at alle spillerne på laget ivaretas
 • Ta imot, ha kontroll på og levere lagsutstyr (baller, vester, kjegler, medisinsk utstyr). Meld fra til Utstyrsansvarlig ved tap eller ved defekt utstyr.
 • Ved fravær sørge for å skaffe vikar.
 • Føre oppmøtelister som blant annet gir føringer for betaling av medlemskap og treningsavgift, som Sportssjefen bruker som grunnlag for innbetalinger.
 • Inneha den kompetansen klubben til enhver tid setter for rollen.
 • Sørg for at alle spillerne og foreldre følger Readykoden.

 

Stillingsinnstruks lagleder (frivillig verv)

 • Rollen rapporterer til årgangsleder
 • Sørge for at laget deltar på de cupene som står i årsplanen
 • Delta på utformingen av årsplanen og hovedansvarlig for gjennomføringen av årsplanen
 • Ansvarlig for logistikken rundt laget
 • Sørge for at alle arrangmenter, kamper og treninger ligger inne i lagets Spond-gruppe.
 • Være lagets administrative leder og trenerens fremste støttespiller.

 

Stillingsinnstruks økonomiansvarlig årgang (frivillig verv)

 • Rollen rapporterer til spossjefen og kommuniserer med lagleder og årgangsleder på årgangen.
 • Sørge for at lagkontoen alltid har dekning til det årgangen skal delta på
 • Sørge for at alle deltakere på ekstratiltak på årgangen betaler for deltakelsen
 • Lager budsjetter til turer og sosiale aktiviteter
 • Følger retningslinjene for lagskontoer gitt av retningslinjene for lagskontoer i Ready.
 • Godkjenner alle ekstrautgifter på årgangen til sosiale arrangementer og turer

 

Rollebeskrivelser styret og komiteer

Styreleder (Ole Marius i 2024)

Styreleder har det overordnede ansvar for å sørge for at styret og avdelingen oppfyller sine oppgaver og forpliktelser etter NIFs, NFFs og OFKs lover og reglementer, Readys lover og og for iverksetting av vedtak i disse overordnede organer, samt fra Readys Hovedstyre og fotballavdelingens styre.

Styreleder har ansvaret for å innkalle til og, sammen med den/de saksansvarlige og ansvarlige ansatte å forberede styremøter og årsmøte.

Styreleder har den daglige kontakt med og er ansvarlig for ivaretakelsen av arbeidsgiveransvaret for avdelingens ansatte, normalt gjennom den øverste ansvarlige ansatte (Sportssjef eller klubbens Administrative Leder, alt etter sakens art).

Styreleder har ansvaret for den løpende oppfølging av avdelingens aktivitet på vegne av styret.

Rollebeskrivelse Fair Play-ansvarlig (Torstein i 2024)

Fair Play er samlebegrepet for verdiarbeid og grunnlaget for hvordan fotballen tar en oppdragende
rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre
mennesker og om å forsterke vennskap. Det handler hvordan vi oppfører oss mot andre, både på og
utenfor banen. Readys verdier, som står beskrevet i dette dokumentet, på klubbens hjemmeside
og i sportsplanen, skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer.

Hovedoppgaver

• Ha det faglige og overordnete ansvaret for å koordinere og implementere klubbens fair play-
arbeid på alle lag gjennom trener- og lagledermøter, spillermøter, arrangement og foreldremøter.
• Påse at Ready fotball utfører sine aktiviteter innenfor rammene til Fair Play konseptet til NFF.
• Arrangere ”temakvelder” ut i fra verdisettet til klubben
• Sørge for å være oppdatert på fotballens gjeldende regelverk knyttet til Fair Play (se NFF sine
hjemmesider og eget dokument om fair play lagt ut på klubbens hjemmeside).
• Ta initiativ til Fair play-tiltak og banner/skilt/seil på banen.
• Følge opp at Fair play-møte/lagledermøte holdes i forkant av kamper/turneringer i barne- og
ungdomsfotballen.
• Delta på Fair Play-tiltak arrangert av kretsen

Fair Play-ansvarlig rapporterer til sportslig leder

 

Anleggsansvarlig

Er under utarbeiding

 

Finans- og regnskapsansvarlig i styret

Finans- og regnskapsansvarlig i styret i Ready Fotball har ansvaret for:

Gjennomgå og revidere kontoplanen for Ready Fotball hver høst, med tanke på at den skal være et best mulig redskap for lett å kunne følge med på utviklingen i og gi et rettvisende bilde av avdelingens inntekter og utgifter.

Etablere/kvalitetssikre alle rutiner for anvisning av utbetalinger fra avdelingen og løpende regnskapsføring av inntekter og utgifter.

Sørge for at alle inntekter faktureres til rett tid i henhold til vedtak og avtaler, i kommunikasjon med Sportssjef (for treningsavgifter) og klubbleder/regnskapsfører (for øvrige inntekter), herunder å følge opp at Hovedklubben beregner og fakturerer inntekter som skal innkreves samlet fra klubben (visse offentlige bidrag som baneleierefusjon, samt sponsorbidrag, Grasrotinntekter etc.) og at avdelingen får sin andel av disse.

Følge opp innbetaling av vedtatte bidrag fra hovedkassen.

Kommunisere med klubbens ansatte regnskapsfører for å sørge for at alle inntekter og utgifter regnskapsføres.

Sørge for at det innen den 15. hver måned blir produsert og fremsendt til styre og Sportslig Ledelse et perioderegnskap for utløpet av forrige måned som viser, sammen med fjorårets resultat og årets budsjett, månedens resultat og resultatet YTD.

Innhente alle nødvendige opplysninger og produsere første utkast til årsbudsjett for kommende år.

Sørge for at årsregnskapet for foregående år blir ferdigstilt innen utløpet av februar og legges frem for Hovedstyret

Foreslå tiltak for å spare kostnader og øke inntekter.

 

Sekretær

Fotballavdelingens sekretær har ansvaret for:

 • At administrasjonen oppretter og kontinuerlig oppdaterer et komplett arkiv (med back-up både digitalt og papir) av alle viktige dokumenter.
 • At referater fra alle møter i avdelingen tas, undertegnes senest på neste møte og at styre- og årsmøtereferatene gjøres tilgjengelige for medlemmene på web.
 • Avdelingens profil og trykksaker

 

Inkluderingsavsvarlig:

 • Være en tydelig fagperson i klubben på inkludering
 • Ha en rådgivende og initierende rolle overfor lag og styret
 • Implementere klubbens inkluderingsstrategi
 • Arbeide likevektig for det positive og mot det negative
 • Ha fokus på både rekruttering og å hindre frafall
 • Være kontaktpunkt ut mot andre klubber, krets, forbund og offentlige myndigheter
 • Være pro-aktiv i forhold til underrepresenterte og utsatte grupper

 

Arrangements- dugnadskomiteen

Arrangements- og dugnadskomiteen i Ready Fotball har ansvaret for gjennomføringen av klubbens arrangementer og dugnader utenfor ordinære fotballkamper. Disse er per 2014:

 • Kick-off (normalt i midten av april) – sende ut info i februar
 • Fotballskolene (bare forberedelsene)
 • Ready Sparebank1 Cup – sende ut invitasjoner i februar
 • Rydding av baneområdet før sommersesong
 • Fordeling av inntektsdugnader som kommer inn til årgangene (uten gjennomføringsansvar)

Det utarbeides en overordnet mal for arrangementsavvikling, fra arrangementet registreres i kretsen, gjennom invitasjoner, forberedelser, avvikling og etterarbeid. Denne malen skal holdes oppdatert, og det skal utarbeides oppdaterte tilpasninger for hvert enkelt arrangement.

Normalt oppnevnes en av komiteens medlemmer eller en årgang som hovedansvarlig for hvert arrangement, og denne rekrutterer nødvendig hjelp gjennom årgangenes ledere, eventuelt ved hjelp av styret og/eller Fotballkoordinator.

Sponsorkomiteen

Sponsorkomiteen i Ready Fotball har ansvaret for:

 • Å legge frem forslag til sponsorstrategi og sponsorbudsjett for hver ny sesong.
 • Å holde en løpende oppdatert oversikt over sponsoravtaler, løpetid, inntekter og forpliktelser, som ligger ved styrepapirene til hvert møte
 • Å foreslå nye sponsorer og nye tiltak i samme retning, kontakte og forhandle med nye sponsorer, evt. sammen med styreleder.
 • Sammen med regnskapsansvarlig å sørge for at alle inntekter faktureres og regnskapsføres til rett tid i henhold til avtaler.
 • Å følge opp klubbens forpliktelser ovenfor sponsorene, i samarbeid med styre og øvrige som må involveres, herunder foreslå og delta i gjennomføringen av sponsorarrangementer.

 

Webkomiteen

Adm brukere;

Etablere, slette, endre brukere samt utarbeide oversikt over aktive brukere og hvilke rettigheter de ulike brukere har.

Ansvarlig: Webkomite i samarb med fotball admin

Nye webansvarlige;

Rekrutere webansvarlige for hvert årskull

Ansvarlig: Lagledere

 

Support internt i Ready, unntatt betalingsløsninger;

Kurs

Brukermanual

Henvendelser fra brukerne vedr. hjelp, ny bruker, rapportering feil v. systemet, etc.

Ansvarlig: Webkomite

 

Kvalitetssikring;

Gjennomgang av websidene og finne ut hvilke lag/årganger bruker web, hvilke har lavt aktivitetsnivå, “purre” lagledere

Ansvarlig: Webkomite

Innholdspublisering lag/årstrinn;

Før både vinter og sommersesong legge ut treningstider, bilde av laget, kontaktinfo om trener og støtteapparat (alle foreldreroller), lagets spillertropp, årsplan, lenke til terminliste, rutiner for kampoppmøte,

Ansvarlig: Lagledere/webansvarlig kull

Nyhetspublisering lag/årstrinn;

Løpende: legge ut kampreferat (evt med bilder), informasjon om treningskamper og cuper, dugnader og sosiale sammenkomster

Ansvarlig: Webansvarlig kull

Nyhetspublisering lag/årstrinn;

Laguttak

Ansvarlig: Trener, evt m hjelp av webansvarlig kull

Nyhetspublisering kick off og Readycuper;

Legge ut info om arrangementer

Referater

Ansvarlig: Arrangementsansvarlig & Webkomite

Innholds- og nyhetspublisering, Fotballavdelingsnivå;

Verdier, treningstilbud, sportsplan, og mye, mye mer

Ansvarlig: Fotball admin

Betalingsløsning;

Fakturering, adm medlemmer, kvalitetssikring av betaling v forfall, purring, kobling medlem mot gren(fotball/bandy), sjekke mot trenere, etc

Ansvarlig: Klubb admin v/Daglig leder IF

Klubb

Ansvarlig: Klubb admin v/Daglig leder IF

Leverandør kontakt;

Gjennomgang avtale, reforhandling, rettigheter, stille krav til leverandør vedr. teknisk support, kontaktperson hos leverandør, responstid, versjonshåndtering programvare, etc.

Ansvarlig: Klubbadmin v/Daglig leder IF

Sikre kompetansedeling mellom avdelinger I klubben;

Arrangere jevnlige møter med Webtotal

Arrangere jevnlige møter internt

Ansvarlig: Klubbadmin v/Daglig leder IF

Backup

Ansvarlig: Fotball admin

Av 100 Readymedlemmer blir kanskje én av disse toppspiller. Så viktigere enn at spillerne utvikles er at menneskene utkles. Altså at barna er i et trygt og utviklende (mer enn bare fotball) miljø og at de får en bra ballast for å klare seg videre i voksenlivet. Ready skal være en sterkt bidragsyter til dette.

Vedlagt ligger følgende dokumenter som beskriver litt om hvordan vi jobber med å utvikle medlemmene våre mer enn som fotballspillere.


For at vi skal kunne fokusere på utvikling og ha morsomme treninger, er det viktig at vi ikke bruker tid på å holde ro og orden hver gang. Hvis vi legger på plass føringer én gang, så vil disse gjelde. Brudd på dette må selvsagt håndheves, ellers har ikke reglene noen verdi.

Det er mange lag og spillere i Ready som ulike alder, kjønn, sosial bakgrunn med mer. Hver gruppe kan lage sine regler på hvordan man skal være, men disse må eksistere innenfor en felles ramme. Readykoden er rammen som gjelder for ALLE og blir fulgt opp av klubbens sportslig ledelse.

Når en slik kultur ligger klart i et hvert treningsmiljø, tenk da på hvor mye energi vi kan bruke på å gi spillerne våre god sportslig og menneskelig oppfølging, spre glede samt akseptere og forstå ulikheter innenfor ramma (men ikke utenfor).

 

Fair Play Ansvarlig

Ready fotballs styre har til enhver tid en Fair-play ansvarlig. Denne personen skal ha et spesielt henblikk på klubbens verdiarbeid. Både fornyingsprosess av verdier, men også implementering av disse. Den er ansvarlig for årlige samlinger med temaer som kan relateres til klubbens verdier og for at klubbens verdier er synlige i Readyhverdagen.

Ready Fotball har ca 1500 aktive fotballspillere. Det er en stor utfordring å få til en kommunikasjon, som balanserer med å informere nok og samtidig være kortfattet. Ready sentralt holder tak i hjemmesiden og skal sørge for best mulig kommunikasjon her. Alle medlemmer bør være informert om alt som ligger på hjemmesiden.

Hvordan kommuniserer vi på lagsnivå?
Vi benytter oss av Spond som kommunikasjonskanal. I Spond skal all påmelding og informasjon sendes ut både fra klubb sentralt og fra lagledere og ansatte. Viktig informasjon for lag og årgang skal også foreligge på vår hjemmeside under «Fotballtilbudene«. Årsaken er at hjemmesiden alltid skal være oppdatert, slik at man vet at man finner siste informasjon her, og ikke minst kan eksterne sjekke hva som skjer. I Ungdomsfotball og eldre er det også ok om man bruker Facebook.

Video og bilder
Ready bruker mye video og bilder til bruk både som et pedagogisk hjelpemiddel, men også for å skape mer blest og stemning. De som ønsker å reservere seg mot dette kontakter sportssjefen. På alle våre påmeldingsskjemaer til aktiviteter, skal det være et eget punkt for foreldre/medlemmer for å akseptere eller reservere seg for bildebruk.

Plan for anleggsarbeidet i Ready Fotball

Arbeidet med å skaffe Ready Fotball tilstrekkelig anleggskapasitet for å kunne drive virksomheten på det nivået vi ønsker og vedlikeholde og videreutvikle den kapasitet vi har, er på lang sikt kanskje noe av det aller viktigste vi gjør, og noe av det vanskeligste. Ready IF eier i dag den tomten klubbhuset står på, herunder bensinstasjonstomten, som er leiet ut på en svært lang festekontrakt. Gressbaneanlegget for øvrig eies av Oslo Kommune olg adminmistreres av Bymiljøetaten (BYM) hva gjelder drift og av EBY hva gjelder eierskap.

Situasjonen i dag er at Ready Fotball under driftskontrakt med Oslo Kommune i realiteten disponerer en kunstgressbane («Gressbanen KG») og en liten grusbane («Gressbanen Grus») på sommertid, men ikke har noen anlegg til disposisjon på vinterstid, med unntak av klubbhusets gymnastikksal. Denne situasjonen er på lang sikt uakseptabel. Det er stor underkapasitet i sesong og vi er avhengig av leieavtaler for all virksomhet om vinteren (med unntak av noe tilgang til Ready Gymsal).

Arbeidet med alle anlegg er styrets ansvar, men utførelsen av det daglige arbeidet ligger under Anleggskomiteens leder, som også er styremedlem, i samarbeid med styreleder og Sportssjef/Fotballkoordinator. Anleggskomiteens leder bør kontinuerlig sørge for rekruttering av komitémedlemmer for å spre arbeidsmengden.

Ready Fotball har p.t. følgende anleggssaker:

 1. Gressbanen KG1 og Gressbanen KG2 – drift
  Driften av de to hovedbanene gjøres dels av kommunen (ukentlig vedlikehold, årlig oppdatering), og dels av Ready Fotball under driftsavtale (merking av grus, renhold). Anleggsansvarlig overvåker dette i samarbeid med administrativ leder i Hovedklubben.
 2. Bruk av andre baner til seriekamper – drift
  Etter søknad får vi tildelt kamptider på Voksen Kunstgress under en ordning som Oslo Fotballkrets har for klubber med stor underkapasitet. Tidvis har vi også fått noe treningstid der. Dette forholdet administreres i sin helhet av Sportslig Ledelse.

  Vi disponerer også 50% av tiden på Voksen Grus, men den brukes utelukkende til noen 5’erkamper. VASK har driftsansvaret der.

 3. Leie av vinterbaner(r) og gymsaler – drift
  Vi leier hovedsakelig vinterbane av Heming, men har tidvis leid også av Bygdø/Monolitten og Studentsamskipnaden (Domus Athletica). Gymsaler lånes gratis av omkringliggende skoler. Sportssjefen har ansvaret for disse leieforholdene og for å følge opp nye avtaler for hver sesong, men Anleggsansvarlig i styret eller leder skal godkjenne avtaleinngåelser.
 4. Fordeling av tid i Ready Gymsal – drift
  Dette gjøres årlig av de tre Sportssjefene i de store avdelingene i samarbeid med administrativ leder i Hovedklubben.
 5. Ballbinger på skalken – bygging og drift
  Prosjektet er ferdig levert, med unntak av «koppene» som skal beskytte hylsene om vinteren. Disse er i bestilling. Anleggsansvarlig i styret har nå overtatt ansvaret for å organisere vedlikehold og demontering/montering hver sesong, i samarbeid med administrativ leder i Hovedklubben (vedlikehold) og Sportssjef/Fotballkoordinator (dugnadsorganisering).
 6. Videreutvikling av grusbanen – prosjekt
  Prosjektet ble omsøkt for 2 ½ år siden, og er fortsatt uavklart. Klubben har en samarbeidsavtale med Reitan Eiendom, men det er fortsatt ikke klart om kommunen vil gi klarsignal, eller om kommunen evt. velger å realisere et prosjekt i egen regi.

  Anleggsansvarlig har overtatt for fotballavdelingens del fremdriften i dette prosjektet. Oppfølging av BYM og samordning med Hovedklubben/bandyavdelingen er en del av oppdraget.

 7. Videreutvikling av klubbhus og «Det store prosjektet» – prosjekt
  Dette prosjektet drives av Hovedklubben gjennom et oppnevnt utvalg leder av Jan Wang-Norderud (bandy). Leder i avdelingen deltar i utvalget. Anleggsansvarlig i fotballavdelingen går etter hvert inn i utvalget på avdelingens vegne, mens leder følger arbeidet fra Hovedstyret.
 8. Ny bane på FO/Huseby – prosjekt
  Dette prosjektet er et bydelsprosjekt, hvor Ready har vært bidragsyter gjennom leder. Røa har vært hovedinitiativtaker blant fotballklubbene og «primus motor» i fremdriften, men andre interesser i bydelen deltar også.

  Anleggsansvarlig i fotballavdelingen overtar etter hvert leders rolle i denne arbeidsgruppen. Hovedmålene er (i) å bidra til at det blir en 11’erbane på FO og (ii) å sørge for at Ready får delt driftsansvar med Røa på denne banen, ettersom dette er de to klubbene som har størst underkapasitet i bydelen.

 

Oppdatert 16.6.2014

Rekruttering av spillere
Barneskoler, barnehager. En detaljert bekskrivelse av vårt oppstartstilbud for de yngste barna kan du lese om ved å klikke her.

Rekruttering av trenere
Via NIH, Lærerhøyskolen, kontaktnett. Fokus på personlighet. Se vedlegget «Ansettelsesprosess med nye trenere» for detaljert prosess.

Rekruttering av foreldre
Ready har vesentlig flere årsverk enn mange andre klubber, men dette er for å heve den sportslige kompetansen og at de mest elementære lederoppgavene blir gjort. Det er imidlertid ikke slik at foreldrene ikke har en plass i klubben. Tvert i mot. Vi har en hypotese om at en positiv, sterk og engasjert foreldregruppe er den største enkeltstående faktoren for å bygge opp gode årskull (altså både i kvalitet og kvantitet). Det er derfor helt avgjørende at man bygger opp gode grupper fra fem/seks år.

Oppstartsansvarlig, årskullsansvarlige i barnefotball, jentefotballsjef og sportssjef kommuniserer med styret og valgkomiteen om foreldre som passer til å ha verv i klubben.

Rekruttering av dommere
Spillere i klubben som er 14-16 år er klubbdommere, altså de dømmer kamper i barnefotballen. De går gjennom et kveldskurs og dømmer på Readys interncup Kick Off i april, så de får prøve seg. Når de er 16 år kan de melde seg på rekrutteringsdommerkurs, som gjør at de kan dømme elleverkamper.

Les mer om dommere i punkt 15 i klubbhåndboken.

Trenerteam

Readytreneren

Ready Fotball ønsker å ha et lite, men kompetent trenerteam i klubben som fordeler klubbens sportslige oppgaver seg imellom.

Readytreneren skal ha et stort engasjement for spillerutvikling og en indre motivasjon til selv å bli bedre. Den setter av tid til å jobbe med videoanalyse, spillersamtaler, oppmøtelister, sosiale aktiviteter m.m. mellom øktene og gjennomfører treningsøkter og kamper med stort utviklingsfokus og engasjement.

Readytreneren ønsker å ha flere stillinger i Ready og blir en klubbtrener mer enn en lagstrener. Dersom treneren holder et passende sportslig nivå, er det ønskelig at treneren, som spiller, inngår i klubbens senioravdeling.

Ved å ha et kompetent trenerteam bestående av få personer vil samarbeid og klubbfølelse styrkes, samtidig som hver trener får mulighet til å bruke mye tid og tjene gode penger på trenergjerningen sin.

Trenerutvikling

Ansatte trenere i ungdomsfotballen og på Readyakademiet skal få en tydelig oppfølging fra sportslig ledelse for å jobbe med læringskurven sin. Det vil bli avholdt trenerforum gjennom hele vinterhalvåret, samt sporadiske samlinger i sommerhalvåret. Se gjennomførte tiltak ved å følge denne lenken:

Foreldretrenere i barnefotballen skal årlig få tilbud om kursing i trenings- og kampgjennomføring.

Differensiering

Ready skal ivareta det sosiale aspektet med å spille fotball, men det skal samtidig være mulig å bli god i Ready.

I tråd med klubbens visjon

Ready Fotball skal være et sted der alle trives og opplever et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå

Med differensiering menes positiv forskjellsbehandling. Vi skal etterstrebe å gi hver enkelt spiller utfordringer ut ifra der de er i dag for å utvikle seg videre som fotballspillere og mennesker. Hver trening skal differensieres. Dette må skje både innad i lagsøktene, men også ved hjelp av hospitering opp på andre treningsgrupper.

Differensiering betyr at vi i oppfølgingen av våre spillere er opptatt av å tilpasse treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspillerens forutsetninger, lyst, ønsker og behov.

Flytsonemodellen illustrerer hva vi ønsker å få til for hver Readyspiller på en god måte. Det finnes flere områder vi kan differensiere på (les under flytsonemodellen)

Differensiering på mengde

Enkelte spillere ønsker å trene seks ganger i uken, mens andre ønsker å trene bare en gang i uken. Ready ønsker i størst mulig grad å gi disse to forskjellige spillerne tilbud tilpasset sin motivasjon og sitt nivå.

Eksempelvis har spillerne på et kull mulighet til å trene alt fra en til tre treninger per uke. De mest ivrige kan også få tilbud om ekstratreningsaktiviteter som Nabo SUP, akademitreninger og hospitering opp på andre treningsgrupper.

Differensiering på hvem man trener med/mot

Innad i en treningsgruppe vil ferdighetsnivå, ambisjoner, læringsvilje og læringsevne sprike veldig. Ready ønsker at spillere med tilnærmet likt ferdighetsnivå, ambisjoner, læringsvilje og læringsevne blir satt til å spille med og mot hverandre på trening. Dette innebærer at alle spillerne på laget trener sammen, men at man i øvelser og spill skal dele inn i grupper og differensierer etter de nevnte kriteriene.

Differensiert veiledning av spillerne

Innad i en treningsgruppe vil det alltid være variasjon i ferdigheter. Noen er gode ballførere, mens andre er gode forsvarere. Noen skyter best med høyrefoten mens andre skyter best med venstrefoten. Readytrenere skal tilpasse tilbakemeldingene sine til hver enkelt spillers behov og utviklingsmål. Spilleren som trenger og ønsker å utvikle venstrefoten skal få veiledning på det og spilleren som skal utvikle forsvarsspillet bør få veiledning på det. Eksempelvis kan treneren utfordre spilleren som mestrer skudd med høyrefoten svært godt til å prøve å bruke venstrefoten neste gang.

Hospitering

Med hospitering mener vi at spillere, i tillegg til å trene med sin egen treningsgruppe, trener med andre treningsgrupper på et høyere ferdighetsnivå. Dette skiller seg fra oppflytting. Dersom spilleren er god nok til å spille fast/mye på et eldre lag, og spilleren trives sosialt, kan spilleren flyttes fast opp til en eldre aldersgruppe (eller fra jentelag til guttelag). Gitt at det ikke har for store negative virkninger på spillerens sosiale utvikling.

Spilleren kan delta på utvalgte kamper/cuper på sitt opprinnelige årskull. Dette styres av sportslig ledelse i samråd med trener, spillere og foreldre for de aktuelle lagene. Unntak fra overnevnte punkter pga klubbmessige vurderinger:

A) Dersom et årskull antallmessig er avhengig av spillere for å unngå å miste et helt kull, må man finne smidige hospiteringsløsninger for å unngå dette.

B) Dersom spilleren personlig har sosialt og sportslig tett tilknytning til sitt opprinnelige årskull og kan få god sportslig effekt av å være i denne gruppa, bør det være utstrakt hospitering, men spilleren bør ikke fjernes helt fra årskullet. Sportslig ledelse og aktuelle trenere finner en riktig balansegang med hvor mange aktiviteter (og kamper) på hvert kull spilleren skal være. Dette er en prosess som vurderes kontinuerlig (hver måned) og kan gå begge veier.

Treningsgrupper

På årganger hvor man har tilstrekkelig mange spillere skal man opprette så mange differensierte treningsgrupper som er hensiktsmessig fra og med november det året spillerne fyller elleve år. For spillere som ønsker ekstra treninger praktiserer vi dette på akademiet fra og med 7 års alder. Disse treningsgruppene differensieres etter nåværende ferdighetsnivå, ambisjoner, læringsvilje og læringsevne. I plasseringen av spillere til ulike (dynamiske) grupper er det opp til den enkelte trener å bruke disse fire kriteriene i en helhet.  I barnefotballen fram til 11 år vektlegger vi sosiale kriterier gjennom å dele inn i klasselag, så langt det lar seg gjøre.

Treningsgruppenes hovedfunksjon er å ivareta de forskjellige interessene på kullet. Hver treningsgruppe drives like seriøst, men er tilpasset spillergruppens nåværende ferdighetsnivå, ambisjoner, læringsvilje og læringsevne. De samme prinsippene følges i seriepåmeldingen. Hvert lag meldes på det nivået som er riktig for gruppen som helhet med tanke på å gi spillerne på laget best mulig trygghet vs. Utfordringer + mestring = trivsel og utvikling. NFF Oslo har en «anonym» påmeldingsordning som ivaretar mulighetene for å velge ulike konkurransenivåer for de enkelte lag i barnefotballen.

Det vil alltid være en viss flyt mellom gruppene ettersom at læringskurven til barn og ungdom går i rykk og napp. Derfor er det ekstremt viktig at treningsgruppene tilpasses differensieringskriteriene og at det hele tiden kommuniseres tydelig at det er hva som er best for hver enkelt spiller som hele tiden er målet. En spiller på treningsgruppe 3 kan ende opp som den beste fotballspilleren når barna blir voksne. Det handler om hvilke(n) spiller(e) som lærer mest over tid, ikke laget man spiller på som 13-åring.

Oppdatert 04.03.2021

Ready arrangerer følgende arrangementer på Gressbanen:

Kick Off (på våren)

OBOS Miniliga (på våren)

Fotballskoler (uke 25, 32, 33 og 40)

Ready Youth Camp (uke 25, 32 og 40)

Akademiliga (siste helg i august)

Ready høstcup (første helg i september)

Ready 9er cup (andre helg i september)

 

Vedlagt ligger arrangementskomitéens veiledning:

Arrangementsveiledning Ready

Ready Fotballs jentesatsing i 2014 og fremover

I 2014 har Ready Fotball flere store jentekull på vei oppover aldersklassene. På J2000 er det ca 25 spillere og et godt samhold. Dette kullet stiller med to elleverlag i 2014, med litt hjelp fra de yngre jentene. J2001 har slått seg sammen med J2002 og er ca 35 spillere fordelt på to elleverlag og ett syverlag.

Også J03 er et stort jentekull med 24 spillere i kullet. Vi har også jenter på kullene 04, 05, 06 og 07.

Vi har hatt en formidabel økning i antall jentespillere på de to yngste årskullene. J06 har økt fra 21 til 34 spillere i løpet av vårsesongen, og er med det Readys største jentekull i barnefotballen. Før starten av sesongen var J07 et relativt lite kull, med 9 spillere. Dette kullet er nå i juni tre ganger så stort som det var før sesongen, da vi teller 28 spillere.

Denne sesongen har vi ansatt Ingvar Ims i en ny stilling som skal være ansvarlig for all jentefotball i barnefotballen (6-12 år). Ingvar er ansvarlig for både rekruttering og drift av de aktuelle årskullene.
På jentekullene som befinner seg i ungdomsfotballen (13-19 år) har vi på alle lagene trenere med relevant utdanning fra Norges Idrettshøgskole eller relevant praksis gjennom toppfotballspill og tidligere trenergjerninger.

«Prosjekt 2017»
Ready Fotballs tilbud til jenter skal komme på samme nivå som tilbudet til gutter, med de særlige tilpasninger som bør gjøres for å gjøre fotballen attraktiv for jentene både i barne- og ungdomsår. basisen skal alltid være Ready Fotballs målsetning:
I Ready Fotball skal alle trives og oppleve et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå
…, og på basis av klubbens verdier: 
Stolthet, Utfordrende, Moro

Senest i 2017 ønsker vi at jentefotballavdelingen skal inneholde en fullstendig dekning fra J 6 år til senior, med både et damelag med ambisjoner og et juniorlag i tillegg til de årgangslagene som er vanlig i ungdomsfotballen. Alle årgangene skal drives med kvalitet, både hva gjelder bredde og topp, og alle skal være under faglig ledelse av en utdannet ansatt trener selv om foreldretrenerinnslaget fortsatt skal være stort i barnefotballen. Ambisjonen er at disse kullene skal utgjøre lagene våre i 2017:

Damelag: J 1996-J2000
J19 (juniorlag): J2000 + J2001
J16: J2001 + J2002
J14: J2003
J13: J2004 + J2005

Dame- og junioravdelingen skal ha sportslige ambisjoner for førstelagene tilsvarende det vi har på seniorsiden, hvilket innebærer minst 2.divisjon damer og minst 1.divisjon junior. For å kunne realisere dette prosjektet trenger vi gode treningstilbud som holder jentene i klubben i årene fremover. Dette ønsker vi å sikre gjennom å ansette riktige trenere til våre jentelag, ansette egne fagledere til å bygge opp jentefotballen i klubben og holde foreldrene engasjerte på jentefotballagene gjennom målrettede tiltak.

Det første tiltaket i denne retning er engasjementet av en felles jentefotballansvarlig for årgangene fra J 13 og yngre, som fant sted i april 2014. Tanken er at det etter hvert også bør være en person med samlet ansvar for de eldre årgangene ettersom de vokser.

Det neste tiltaket, som også ønskes gjennomført i 2014, er etablering av en Jentefotballkomité med foreldre med et særlig engasjement for jentefotballen, som både skal drive idedugnader med sikte på bedre rekruttering av jenter og tilbud skreddersydd for jenter gjennom de ulike årsklassene, samt bistå med praktiske ting i denne sammenheng.

For å sikre et vedvarende engasjement i jentefotballen er det også viktig å tenke på hva vi kan bygge ut aktivitetene med gjennom ungdomsårene, med engasjementer tilknyttet men på siden av det rent sportslige: «Mer enn en klubb» er antagelig viktigere på jentesiden.

Utviklingen av rollemodeller og enkelte felles tiltak på jentesiden er også viktig, for å knytte årgangene sammen og gi de yngre jentene «ankerfester» i de eldre som gir økt trygghet og stolthet.

 

Oppdatert 16.6.2014

Barnefotballplan (5-12 år)

Denne barnefotballplanen inneholder (a) Tiltak mot barnehager og de helt unge; (b) Tiltak for rekruttering og lagdannelse ifm skolestart; (c) «markedsføring» og informasjon til «nye» foreldre; (d) foreldreengasjement og (e) gjennomføring av treninger og kamper i barnefotballperiodens ulike faser

A) Tiltak mot barnehager og de helt unge

Vi skal være synlige ovenfor barnehagene i klubbens nedslagsfelt. Ulike tiltak mot barnehagene:

Så fort isen på Gressbanen er borte skal det sendes e-post til barnehagene i området rundt gressbanen (eventuelt besøk i barnehagene). Her inviteres barnehagene til å bruke kunstgresset vårt på dagtid, ved avtalt besøk vil det bli låst ut baller og utstyr som barnehagene kan bruke.

Barnehagefotballdag: Inviterer 5- og 6-åringer til introduksjon til fotball på Gressbanen. Alle barn som er nysgjerrige på fotball er velkommen til trening på Gressbanen når isen har smeltet. Får med flyer hjem med informasjon om sommertrening

B) Tiltak for rekruttering og lagdannelse ifm skolestart:

Ready ønsker å bruke foreldre, eldre elever ved skolene og allerede etablerte Readymedlemmer i 1. klasse.

Invitere ivrige foreldre til foreldremøte i juni før de starter på skolen, bruke tid til å informere om hva, hvordan og hvorfor vi gjør som vi gjør i Ready. Følge dette opp før skolestart og på denne måten skape foreldrerepresentanter.

Forsøke å få innpass på det første foreldremøtet i 1. klasse, informere kort om Ready Fotball og gi ut flyer.

Bruke fadderordningen på skolen, få elevene som er faddere for 1. klassingene til å rekruttere til Ready.

Oppfordre Readyspillere til å bruke Readytøy første uken på skolen. Kanskje deltagere på fotballskolen i uke 33 kan få en «kul»-trøye som de har lyst til å vise frem første skoledag!

Spillere som ikke spiller i Ready fra før får oppfordres til å prøve fotball i Ready. «hele klassen skal med»

Ha en rekrutteringskonkurranse? Hvilken klasse har flest spillere med?

C) Markedsføring og informasjon til «nye» foreldre

Alle får et «Velkommen til Ready» dokument som sier litt om hvorfor en skal velge Ready, hva som skjer i Ready.

Invitere foreldre i førsteklassen til informasjonsmøte i starten av skoleåret(ha et innlegg på skolens foreldremøte?).

Få etablerte Readyforeldre og Readyspillere til å fortelle om hvordan livet er i Ready.

D) Foreldreengasjement

Fortelle om viktigheten av foreldreengasjement, at vi vil ha flest mulig foreldre inn i klubben.

Bruker aktivt årganger som har godt foreldreengasjement i møter med nye foreldregrupper.

Engasjere foreldrene så tidlig som mulig inn i årskullet, dele inn i grupper så tidlig som mulig for å få foreldre til å engasjere seg.

E) Gjennomføring av treninger og kamper i barnefotballperiodens ulike faser.

Gjennomføring av treninger og kamper i barnefotballen. Ulike faser

Alder

Oppstarts/lagstreninger per uke og seriekamper

Varighet treninger

Turneringer

Trenere

Akademitreninger og akademikamper

5 år

1 Oppstartstrening + 1 frivillig trening

60 min

0

Readyidoler + foreldre + Oppstartsansvarlig

0

6 år

1 Oppstartstrening + 1 frivillig trening

60 min

Micromini

Readyidoler + foreldre + Oppstartsansvarlig

0

7 år

1 Oppstartstrening + 1 frivillig trening

75 min

Micromini

Foreldre + Oppstartsansvarlig

1 akademitreninger

8 år

1 Lagstrening + 1 frivillig trening + 1 kamp

75 min

Cuper

Foreldre + Årgangsleder + Barnefotballansvarlig

2 akademitreninger

9 år

1 Lagstrening + 1 frivillig trening + 1 seriekamp

90 min

Cuper

Foreldre + Årgangleder + Barnefotballansvarlig

2 akademitreninger + akademiliga

10 år

1 Lagstrening + 1 frivillig trening + 1 seriekamp

90 min

Cuper

Foreldre + Årgangsleder + Barnefotballansvarlig

2 akademitreninger + akademiliga

11 år

1 Lagstrening + 1 frivillig trening + 1 seriekamp

90 min

Cuper

Foreldre + Årgangsleder + Barnefotballansvarlig

2 akademitreninger + akademiliga

12 år

1 Lagstrening + 1 frivillig trening + 1 seriekamp

90 min

Cuper

Årgangsleder + Ansatte trenere + foreldre kampledere

2 akademitreninger + akademiliga

 

5-6 år

Oppstartstreninger

Treninger foregår i så små grupper som mulig, 4-6 spillere per gruppe. Viktig at det ikke blir for mange i hver gruppe, men her kan det gjøres tilpasninger. Eks. går det bra med flere barn på en gruppe i ballbingene enn på kuntgresset.

Én Oppstartstrening på vinteren

Én Oppstartstrening + frivillig trening på sommeren

Treningstid 1 time

1/2 av treningene er kamper 2v2, 3v3 eller 4v4

Kamper

Det spilles ikke kamper de første årene, eneste er eventuelle internturneringer. Da spilles det i så fall 3v3.

Kamper

Ønskelig at lagene spiller 3v3 fotball (til og med syv år)

Klubben arrangerer i samarbeid med andre klubber en microturnering for lagene som ikke spiller kamper gjennom fotballkretsen.

Klubben anbefaler turneringer som lagene selv melder seg på.

Lagene deltar på klubben sine turneringer (Kick-off, Rema 1000 høstcup)

 

7-8 år

Treninger

Etter spillerne starter på skolen, trener en med klasselaget sitt, hvert lag har ca 10 spillere per lag. Det gjøres tilpasninger dersom nødvendig.

Én lagstrening + frivillig trening på sommeren

Trening 75 minutt

En fra sportslig ledelse har årgangsansvar og skal sørge for at trenerne fungerer

Skolerte foreldretrenere står for den ukentlige treningsgjennomføringen

Kamper

Ønskelig at lagene spiller 3v3 fotball (til og med syv år). Klubben arrangerer i samarbeid med andre klubber en microturnering for lagene som ikke spiller kamper gjennom fotballkretsen.

8-åringene spiller seriespill gjennom kretsen og spiller 5v5.

Klubben anbefaler turneringer som lagene selv melder seg på.

Lagene deltar på klubben sine turneringer (Kick-off, Rema 1000 høstcup)

 

Akademi

Etter høstferien i 1. klasse har spillerne mulighet til å delta på Griegakademiet, Readys fotballakademi.

Om sommeren må en være med på lagstrening for å kunne delta på akademiet, dette gjelder ikke på vinteren.

Les mer ved å trykke på Readyakademiet i menyen til venstre

 

9 år

Treninger

Én lagstrening + frivillig trening på sommeren

Trening 90 minutt

En fra sportslig ledelse har årgangsansvar og skal sørge for at trenerne fungerer og blir fulgt opp.

Skolerte foreldretrenere står for den ukentlige treningsgjennomføringen.

Akademi

De som ønsker å trene mer enn en lagstrening i uken melder seg på treninger Readyakademiet en, to eller tre ganger i uken (etterspørres ved interesse).

Om sommeren må en være med på lagstrening for å kunne delta på akademiet, dette gjelder ikke på vinteren.

Les mer ved å trykke på Readyakademiet i menyen til venstre

Kamper

Foreldre har kampledelse i seriespill og på turneringer.

Lagene deltar på klubben sine turneringer (Kick-off, Rema 1000 høstcup)

 

10-11 år

Etter de første par årene med sosial lagsinndeling primært etter skoleklasser (8 og 9 år), deles det nå inn nye lag. Kriteriene for inndelingen er at lagene skal være så jevnbyrdige som mulig på tvers av kullet. Lagene meldes på samme nivå i seriespill. I tillegg meldes det opp et «ivrig-lag» på et høyere sportslig nivå som er åpent for spillerne på årgangen som ønsker å spille mer fotball og har godt av den ekstra utfordringen. Spillerne som deltar på dette laget meldes på til årgangsleder og årgangsleder setter opp kampledere og rulleringsordning for spillerne dersom det er så mange at det må rulleres på kamptropper til hver kamp.

Målet er å skape årganger med bånd på tvers av skoleklasser, men det søkes fortsatt å sette spillerne sammen med minst en fra samme skole så langt det lar seg gjøre. Denne inndelingen er en gradvis tilvenning for best mulig forutsetninger for gode relasjoner på hele kullet for alle spillere.

Inndelingen gjøres av årgangsleder og skal godkjennes av Ready fotballs sportssjef.

Skolerte foreldretrenere står for den ukentlige treningsgjennomføringen.

Akademi

De som ønsker å trene mer enn en lagstrening i uken melder seg på treninger Readyakademiet en, to eller tre ganger i uken (etterspørres ved interesse).

Om sommeren må en være med på lagstrening for å kunne delta på akademiet, dette gjelder ikke på vinteren.

Kamper

Foreldre har kampledelse i seriespill og på turneringer.

Lagene deltar på klubben sine turneringer (Kick-off, Rema 1000 høstcup)

 

12 år

Sesongen hvor spillerne fyller 12 år differensierer vi lagene etter sportslige ferdigheter. Treningene styres nå av ansatte Readytrenere på alle treninger. Lagene meldes opp i seriespill på «riktig» nivå for hvert lag. Det vil si det nivået som gir riktigst miks av utfordringer og mestring for hvert lag. Lagene er ikke lenger jevnbyrdige på tvers i kullet, men målet er at de skal være så jevnbyrdige som mulig i hvert lag i forhold til læringsvilje, læringsevne, motivasjon for fotballdeltakelsen og fotballferdigheter som mulig. Lagene er dynamiske og spillere kan vandre fra det ene laget til de andre ut ifra kriteriene ovenfor og hva som er best for enkeltspilleren. Lagene settes opp av årgangsleder og godskjennes av sportssjefen. Årgangssleder setter opp kampledere for alle lag og sørger for rullering av spillere der det er hensiktsmessig.

Årgangen trener fortsatt sammen i så langt det er praktisk mulig og alle treninger er åpne for alle spillere som ønsker å delta. Treningsgruppene differensieres ut ifra samme kriterier som laginndelingen i kamp. Årgangsleder sørger for en inndeling som gir homogene treningsgrupper.

Kamper

Foreldre har kampledelse i seriespill og på turneringer.

Lagene deltar på klubben sine turneringer (Kick-off, Rema 1000 høstcup)

Gjennomføring av treninger og kamper i ungdomsfotballen.

Alder

Treninger og kamper per uke

Lengde treninger

Turneringer

Treningsleir

Trenere

Foreldreroller

13 år

3 treninger + 1 seriekamp

60-90 min

Med laget

Ja

Ansatte trenere

Lagledere, cupansvarlige, kampverter, sosialkomité

14 år

3 treninger + 1 seriekamp

60-90 min

Med laget

Ja

Ansatte trenere

Lagledere, cupansvarlige, kampverter, sosialkomité

15 år

3 treninger + 1 seriekamp

60-90 min

Med laget

Ja

Ansatte trenere

Lagledere, cupansvarlige, kampverter, sosialkomité

16 år

3 treninger + 1 seriekamp

60-90 min

Med laget

Ja

Ansatte trenere

Lagledere, cupansvarlige, kampverter, sosialkomité

17-19 år

3 treninger + 1 seriekamp

60-90 min

Med laget

Ja

Ansatte trenere

Lagledere, cupansvarlige, kampverter, sosialkomité

Ungdomsfotball er aldersgruppen fra 13 til 19 år. I tillegg til klubbens overordnede mål har vi følgende mål med ungdomsfotballen:

– Ha tre veldrevne lag på hvert ungdomsfotballkull på guttesiden
– Ha to veldrevne lag på hvert ungdomsfotballkull på jentesiden
– Ha et så bredt spekter i tilbudet på ungdomssiden så vi treffer alle spillere på kullets ambisjoner, læringsvilje, læringsevne og fotballferdigheter

Flest mulig, lengst mulig, best mulig

Det er særlig i ungdomsfotballen man opplever stort frafall. En av de viktigste målsetningene for NFF, og selvsagt også for Ready Fotball, er å bevare flest mulig lengst mulig, men også gi spillerne muligheter til å bli best mulig. Det ligger en innebygd motstrid i denne målsetningen, ettersom en optimal sportslig utvikling krever en grad av intensivering og differensiering i treningsarbeidet som – dersom det ikke etableres mottiltak – kan medføre økt frafall.

Vi må gi et tilbud som gjør at de som vil mest kan utvikle seg optimalt i Ready Fotball, hvilket innebærer en betydelig grad av differensiering i inndeling av treningsgrupper med høy intensitet og kvalitet i treningsarbeidet.

Det er derfor et overordnet mål for Ready Fotball at tilbudet til de nest beste, i form av «riktige» trenere, trenings-, kamp- og sosialtilbud, skal være så godt at de neste beste føler seg minst like godt hjemme i klubben som «treningsgruppe 1».

Årskullsansvar

En klubbtrener som har stor stilling i klubben har ansvar for hvert enkelt årskull (årskullsansvarlig). I dette ligger oppfølging av trenere og generell oppfølging av gruppeinndelinger, årsplan og trivsel på kullet. I tillegg til den faglige oppfølging skal Årskullsansvarlig ha et særlig blikk på situasjonen for de nest beste, og da særlig de spillerne i denne gruppen som viser stor treningsvilje og glede i fotballen.

Rekruttering av trenere

Ready Fotball etterstreber å ha kontinuitet på trenersiden i ungdomsfotballen. Dvs at vi skal ansette en riktig trener for tolvåringene som kan følge dem gjennom hele eller store deler av ungdomsfotballen. Ready ønsker at Readyakademitreneren til kullet går inn som lagstrener den våren spillerne fyller tolv år.
Prinsippet er å alltid ha riktig trener for gruppen treneren er satt til å trene.

Inndelinger i grupper

På årganger med flere kamplag skal man ansette en trener per lag våren spillerne fyller tolv år. Alle trenerne har et generelt ansvar for hele årskullet, men de har et spesielt ansvar for spillerne i hver sin ende av utviklingstrappa. Disse grupperingene skal være dynamiske slik at spillere kan bevege seg fritt mellom den gruppen som har kommet lengst i sin utvikling og den gruppen som har kommet kortest etter hvert som spillerne utvikler seg i rykk og napp. Det vil likevel være noe kontinuitet siden enkelte spillere er mer ambisiøse, har høyere læringsvilje og -evne, samt bedre fotballferdigheter enn andre og vil derfor naturlig ha mer tilhørighet til den ene eller andre gruppen. Gruppene vil være mer åpne for spillerflyt i tolv og trettenårsalderen, mens man i fjortenårsalderen vil oppleve noe mer stabile grupper, men med klart kommunisert mulighet til å veksle mellom gruppene. Vi vet at mange av Norges beste fotballspillere i ungdomsfotballen var å finne på sine årskulls andrelag. Derfor prioriterer vi like god oppfølging av alle lag ut ifra der spilleren befinner seg i dag.

Aktivitet

Det skal være tilnærmet like stor aktivitet på alle gruppene forutsatt at dette er et ønske fra spillere og foreldre. På generell basis ønsker vi å delta på turneringer som passer for hele kullet hvor det er nivådelt påmelding, eksempelvis HamKam Talentcup. Aktivitetsnivået burde ligge på en turnering vinterstid, en på våren og en på høsten som et minimum på alle lag. Der spillere og foreldre er mottakelige for et høyere aktivitetsnivå ønsker vi å melde oss på flere turneringer.

Hver vinter skal det utarbeides en sosial kalender som tar sikte på å samle spillerne på hele kullet til sosiale aktiviteter ca en gang i kvartalet gjennom den kommende sesongen.

Treningsmengde

Vi tilbyr differensiert treningsavgift med to alternativer:

– Treningsavgift lav (1 fotballtrening i uken + kamper)

– Treningsavgift høy (2 fotballtreninger eller fler i uken + kamper)

Hvor mye hver spiller ønsker å trene og spille fotball styres av spilleren selv. Årgangslederen tilpasser deretter tilbudet utifra hva som er riktig for hver enkelt spiller per dags dato. Dette kan for eksempel løses ved at de ulike treningsgruppene trener relativt separert fra hverandre i to treninger i uken, men hvor årgangen trener samlet som en treningsgruppe på de resterende treningene i uken. Der dette er logistikkmessig utfordrende vil klubben gjøre et forsøk på å tilby treninger sammen med andre årskull.

For mer informasjon om hva som menes med differensiering og hospitering. Se sportsplanen.

Samarbeid med ungdomsskoler

Ready Fotball skal etterstrebe å ha treningstilbud i samarbeid med de lokale ungdomsskolene. Hvordan et slikt samarbeid ser ut har vi foreløpig ikke klart å finne en god modell for.

Seniorfotballplan

Ready Fotball skal ha et seriøst tilbud til spillere også etter aldersbestemt fotball. Dette tilbudet fordeler seg på tre lag på herresiden og ett lag på kvinnesiden (nr.2-laget på kvinnesiden vil normalt være et J-19 eller J-16-lag). En av målsettingene er å ha en senioravdeling vi kan bruke til å utvikle unge spillere i slik at det ikke er avgjørende for spillernes utvikling å reise til toppklubb i tenårene. Forøvrig har seniorlaget viktige funksjoner for å ha en arena for de som er gode fotballspillere, men ikke søker en karriere som fotballspiller og som forbilder for de yngre. I tillegg til klubbens øvrige målsetting har klubben disse målene for seniorfotballen:

 • Ha et herrer A-lag i toppen av tredjedivisjon som spiller om opprykk til andredivisjon i 2020
 • Ha et herrer B-lag i fjerdedivisjon
 • Ha et kvinner A-lag i tredjedivisjon som spiller om opprykk til andredivisjon innen 2020. 

 

Årskullsansvar
I likhet med andre lag i klubben skal en av de fulltidsansatte ha et overordnet ansvar for senioravdelingen. I dette ligger oppfølging av trenere, årsplan og at alle seniorlagene jobber etter klubbens verdier og klubbens sportsplan. 

Støtteapparat

I likhet med andre lag i klubben skal seniorlagene ha et støtteapparat som minimum bestå av tilstreklig antall kampleder. B-laget består av en hovedtrener og en lagleder. A-lag består av en hovedtrener og en assistent trener, samt ett støtteapparat med minimum en lagleder. 

Rekruttering av trenere
Seniorlagene skal drives etter de samme prinsippene som ungdomslagene. Det vi si at trenere i senioravdelingen skal bære de samme verdiene og klubbtankegangen som resten av klubben.

Laginndeling

På kvinnesiden skal vi ha ett lag. Dette laget er åpent for de som ønsker å være med og som passer inn i spillergruppen for øvrig. På herresiden skal vi ha tre lag. A-laget spiller i tredjedivisjon. A-stallen skal primært bestå unge spillere som ønsker å utvikle seg å som innehar nivået for å hevde seg i tredjedivisjon. A-laget har en treningsuke med 4-5 treninger, pluss kamp. For å være en del av A-laget må man ha ett passende sportlig nivå, riktig personalitet og knytte deg til laget hele sesongen. B-laget er primært en egen spillergruppe med hospitering opp mot A-laget.

Hospitering

A-laget skal være en naturlig hospiteringsarena for ungdomsspillere det er riktig for, samt B-lags spillere som holder nivået eller har utviklet seg gjennom sesongen. Det skal likevel ikke bli så mange hospitanter at dette ødelegger for kulturen og prestasjonseffektiviteten til A-laget, noe som må være en vurdering av senioransvarlig i samarbeid med trener for B-laget og JR-laget. 

Seniorlaget for kvinner vil ha en rolle som vil variere avhengig av hvilket nivå det befinner seg på til enhver tid, men etterhvert er meningen at modellene skal bli mest mulig like for kvinner og herrer.

Finansiering

Seniorlag vil til enhver tid koste mer penger å drive enn treningsavgiftene kan forsvare. Delvis må seniorlagene ses som en aktivitet i barne- og ungdomsfotballens interesse, hvilke kan forsvare noen av de ekstra utgiftene, men ikke alle. Det forutsettes derfor at seniorlagene hvert år skaffer en ekstern separat tilleggsfinansiering til å dekke lønninger til trenere. 

 

Oppdatert 24.10.18

Ready har siden 2009 tilbudt keepertrening til keepere ned til 10 årsalderen. Kontinuiteten på keepertrenersiden har vært svak, og dette er et problem hele keper-Norge sliter med. Ready streber uansett etter å heve seg, og vi har nå to ansatte keepertrenere for keeperne våre fra 5 til 19 år.

Keepertreningen er gratis.

Barnefotball 6-12 år

I barnefotballen tilbys keepertreningen som en ukentlig oppfølging på akademiet. Alle som ønsker å prøve skal få være med. Det blir satt av en halvtime for alle årgangene hver uke for egen keeperøkt. På disse øktene vil basisferdigheter være tema for keeperøktene. Vi har også keeperoppfølging på sommerens fotballskoler. Ved hjelp av dette kan vi øke interessen og forhåpentligvis ende opp med keepere for alle lag og årganger, som er vår målsetting inn mot ungdomsfotballen.

Ungdomsfotball 13-19 år

I ungdomsfotballen ønsker vi at alle lag har minst 1 keeper. Keepere fra 13-19år skal få ukentlig oppfølging av keepertrener, enten gjennom lagsøkt eller egne keeperøkter/samlinger på tvers av lag/kull. Det er også ønskelig at vi gjennomfører egen spillersamtale og ser på muligheten til å følge opp ytteligere ved hjelp av video etc. 

Oppdatert 21.09.2022

Ready har i flere år vært en sterk bidragsyter med dommere til Oslo Fotballkrets.

Vedlagt ligger plan for dommerutvikling:

Dommerutvikling Ready Fotball

I barnefotballen er alle aktivitetene kun rundt Oslo-området, så da er dette ikke et tema.

I ungdomsfotballen er det derimot høydepunktene til spillerne å dra bort på cup eller treningsleir. Vi ønsker at alle ungdomslag har én eller flere turer i løpet av et år der de reiser bort og overnatter. Det krever både gode forberedelser og disiplin i gjennomføringen. Klubben har lagt følgende retningslinjer for turer der Readys lag reiser (13-19år):

Når Readylag drar på tur, representerer man klubben. Man skal da opptre i henhold til klubbens regler, inkludert – først og fremst og ikke minst – «Readykoden«.

I tillegg gjelder følgende:

 1. Enhver tur som innebærer overnatting skal forhåndsgodkjennes av Sportssjefen eller den han bemyndiger («Sportslig Ledelse»).
 2. På tur skal det være en hovedansvarlig voksen, godkjent av Sportslig Ledelse, samt et antall voksne tilpasset gruppen. Dette avtales i dialog med Sportslig Ledelse. Er det ikke nok voksne så kan ikke turen avvikles.
 3. Det sportslige innhold på turen skal ledes av lagets trener, eller i hans/hennes fravær av en person godkjent av Sportslig Ledelse. Normalt bør denne personen ikke ha andre arbeidsoppgaver.
 4. Premissene for deltakelse i de sportslige aktivitetene på turen skal være klargjort for spillere og foreldre før avreise. Med unntak av helt spesielle tilfelle (elite-turneringer som NM o.l., hvor resultatet har en betydning) så forutsettes at alle friske og uskadede spillere som deltar på turen får delta i betydelig utstrekning i det sportslige.
 5. På turer med Ready-lag skal det ikke nytes rusmidler i noen form, verken av spillere eller ledere. Foreldre som følger laget uten å ha funksjoner må finne steder borte fra laget hvis man f.eks. ønsker et måltid med vin.
 6. Det skal alltid være minst en voksen sammen med laget, som har ansvar for sikkerhet, inkludert en person som har ansvar for ting som skjer i løpet av natten. Vedkommende skal ha beredskap for å håndtere sykdom/uhell.
 7. Tillatelse for spillere til å bevege seg uten voksne skal vurderes nøye i forhold til sikkerhet. Ingen spillere skal gis tillatelse til å ferdes alene utenfor forlegning.
 8. Reglene om «Trygge spillere» skal følges, herunder hva gjelder omgang mellom og forbud mot deling av rom mellom voksne/spillere, samt unngåelse av situasjoner som kan medføre fare for misforståelser.
 9. Ved regelbrudd kan hovedleder eller trener gi kortvarige sanksjoner på stedet. I alvorlige tilfelle skal Sportslig Ledelse evt. styre kontaktes. Hjemsendelse eller langvarig utelukkelse fra aktiviteter skal bare skje etter konkret godkjennelse fra disse. I så fall skal det også skrives rapport til klubben.
 10. Alle reiser skal ha en plan for reisen, og det skal sendes ut informasjon i god tid. Et eksempel på momenter til informasjonsskriv følger nedenfor.
 11. Ved planlegging av reiser er det viktig at prisen ikke blir høyere enn at alle spillere skal ha mulighet til å delta. Det er å foretrekke at det arrangeres dugnader etc. slik at spillerne selv kan tjene til turen.
 12. De som deltar som ledere på Ready Fotballs turer skal være der i like stor grad for alle spillerne, og kan ikke ta seg særlig av egne barn.
 13. Trener(e) og leder(e) med «heltidsfunksjoner» på turen skal ha alle reise- og oppholdsutgifter dekket av fellesskapet (fordeles på alle spillere). Hvis flere deler på funksjoner så tilpasses dette (halv dekning, delvis dekning). Med dette forstås billetter, rom og mat inkludert i oppholdet.
 14. Husk lagsutstyr, inkludert drakter, baller og medisinbag!

 

Modell infoskriv:

READY [LAG] – TRENINGSLEIR/CUP [STED] [TIDSROM]

Turen nærmer seg, og vi gleder oss.

Oppmøte – Avreise – Ankomst; reisemetode

Tilbakekomst:

Kostnader og betaling

Lommepenger, shopping, godteri:

Bosted/ Bespisning

Idrettslige aktiviteter:

Andre aktiviteter:

Trygghet og kommunikasjon:

De voksne som er hovedansvarlige og deres kontaktdata er:

Særlige regler (vg snakk med spillerne om disse):

Anbefalt pakkeliste og påkledning ved avreise:

Innledende bemerkninger pakking:

Det kan teoretisk sett bli både kaldt og/eller vått. Nok tøy er derfor essensielt å huske.

Oppdatert 04.03.2021

Ready er en klubb som har prioritert å ansette folk med høy kompetanse for å legge til rette best mulig menneske- og spillerutvikling i Readys nedslagsfelt. Fotball har tradisjonelt vært svært rimelig å drive med, og noen blir overrasket at prisene nå er høyere. De fleste som har vært i klubben i noen år rapporterer om at det de får igjen for pengene er meget verdifullt.

Ready har også ulike tilbud på lagstreninger, og da er også prisen differensiert.

Ready ønsker ikke at økonomi skal ekskludere deltakelse. Derfor kan man sende mail til sportssjef for å høre om stipend ved behov.

All informasjon om betaling av Readys aktiviteter ligger på siden Påmelding og betaling

Alle fotballspillere i Ready er forsikret under NFFs «Grunnforsikring». Hvilke ytelser denne gir i de enkelte behandlingssituasjoner fremgår av:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Alle spillere kan selv tegne «Tilleggsforsikring» dersom de ønsker dette. Prisene fremgår av https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/ og dekningen for slike fremgår av høyre kolonne på undersiden for Ytelser.

Det er viktig å huske kravene til riktig fremgangsmåte for å beholde forsikringsdekningen. Aller viktigst er å kontakte Idrettens Skadetelefon – 02033 – straks en skade inntreffer. Der får man henvisning på hvor man skal henvende seg for å få behandling dekket av forsikringen.

Oppdatert 04.03.2021

Ready har sterkt fokus på skadebehandling, søvn og kosthold. Se linkene her:

Skadebehandling

Kosthold og søvn

Fotballaktiviteten i Ready bygger på NFFs verdier trygghet, glede, respekt og likeverd. Det er viktig at all aktivitet foregår innenfor rammer der alle opplever trygghet. Vi som klubb må gå foran med klare holdninger når det kommer til temaer som rasisme, rusmidler, mobbing, doping, diskriminering, bekjempelse av seksuelle overgrep, trakassering, vold og trafikksikkerhet. Trygghet og trivsel ligger som et fundament for god sportslig utvikling. Vi i Ready vil ha en tydelig kommunisert og gjennomarbeidet praksis og holdning til dette feltet, og mener det vil gi oss bedre rekruttering, mindre frafall og et godt omdømme.

Hvert år vil vi i Ready fotball ta opp ulike tema for ledere, spillere, trenere og foresatte i klubben. Noen tema vil inngå i de årlige lagledermøtene, trenerkurs og oppstartssamlinger, og andre tema vil bli arbeidet med på egne temakvelder. Følgende liste gir en oversikt over slike temakvelder.

 • Oktober 2022: Forsikring, skadeforebygging og skadebehandling

 • Februar 2023: Mobbing og rasisme

Nye temakvelder legges til etter hvert. Tema velges ut fra følgende liste.

 • Seksuelle overgrep og trakassering

 • Doping

 • Kjønns- og seksualitetsmangfold

 • Alkohol

 • Trafikksikkerhet

 • Kampfiksing og spilleravhengighet

 • Mobbing og rasisme

 • Skader og forsikring

I Ready skal det også være mulig å bli veldig god. Vi har kompetansen til å bidra, men det er spilleren som må jobbe hardt.

Se sportsplan for mer info

Ready Fotballs Plan for god økonomistyring

God økonomistyring er et kontinuerlig arbeid som skal sikre at de ansatte har et godt grunnlag for å optimalisere tilbudet til våre spillere og medlemmer. Ready Fotball skal ha løpende og langsiktig kontroll på både inntekter og kostnader for å sikre sunn økonomi over tid, og skal til enhver tid ha en «buffer» for å kunne møte en uforutsett utvikling. «Bufferen» bør minst være på et kvartals utgifter.

Ready fotball sin økonomistyring er en prosess som består av følgende faser:

 1. Planlegging av aktiviteter og budsjett
 2. Gjennomføring og oppfølgning
 3. Evaluering av tiltak for å sikre god økonomistyring

A) Planlegging av aktiviteter og budsjett:

På bakgrunn av erfaring og evalueringen av forrige sesong skal neste år planlegges. Planlagte inntekt- og kostnadsdrivende aktiviteter skal gjenspeiles i budsjettet. Budsjettet godkjennes på styremøte i fotballavdelingen i november hvert år, og forelegges deretter Hovedstyret i klubben for godkjennelse.

Inntektene kan i hovedsak deles i treningsavgifter, cup- og leirinntekter, støtte fra Hovedklubben Ready og det offentlige (KUD-midler og refusjoner) og sponsorinntekter. Alle planlagte inntekter skal være realistiske. Treningsavgiftene er hovedinntektskilden til Ready Fotball og skal baseres på forventet antall betalende spillere på årets planlagte aktiviteter. Støtte fra Hovedklubben bestemmes i Hovedstyret og sponsorinntektene baseres på sponsorutvalgets plan for året. Offentlig støtte beregnes ut fra fjorårets tall og kjente vedtak.

Kostnadene deles inn i lønn, aktivitetskostnader og administrative kostnader. Alle kostnader skal budsjetteres og følges tett opp igjennom året, ved månedlig resultat- og likviditetsrapportering, da det ikke er spillerom for store avvik.

Lønnsbudsjettet er avdelingens største utgift og god planlegging av ansettelser er avgjørende for å unngå overskridelser.

Aktivitetskostnadene er som regel knyttet opp i mot aktiviteter og derigjennom treningsavgifter. Påmeldingsavgifter til serie/cup, dommerutgifter, treningsutstyr og drakter er noen av hovedpostene. God kontroll og vedlikehold av utstyr av klubbens materialforvalter er avgjørende for å holde kostnadene nede.

Administrasjonskostnadene skal ikke variere mye fra år til år og holdes på et minimalt nivå.

Budsjettet skal også periodiseres for å sikre at klubben er likvid og i stand til å gjennomføre planlagte aktiviteter. Både inntekts- og kostnadsbudsjettet skal periodiseres pr måned.

B) Gjennomføring og oppfølgning:

Når budsjettet er godkjent av Hovedstyret kan Ready Fotballs ansatte iverksette de godkjente planene og sikre at klubbens drift blir ivaretatt. Regnskap og budsjett skal være verktøy for å hjelpe klubbens ledelse og styret å ha kontroll på at det som er planlagt også gir klubben den inntekt eller kostnad som er forventet.

Hver måned, så snart det foreligger (innen den 15. påfølgende måned), skal regnskap og budsjett både akkumulert og siste måned sendes til styrets representanter og de som er ansvarlig for den daglige driften av Ready Fotball. Regnskapet skal kommenteres mot budsjett av styrets regnskapsansvarlige og eventuelle avvik skal forklares av de i Ready som er ansvarlige klubbens drift.

C) Evaluering av tiltak for å sikre god økonomistyring:

Både underveis og etter driftsåret skal klubbens ledelse og styret evaluere klubbens økonomiske situasjon og foreta nødvendige justeringer ved behov. Ved negative avvik som er av en signifikant størrelse er klubbens ledelse og styret pålagt å foreta korrigering av driften for å sikre god økonomisk styring.

D) Regnskapsavleggelse og revisjon:

Regnskap og budsjett føres etter idrettens kontoplan, med konti og rutiner vedtatt av styret i Ready Fotball. Regnskapet for foregående år skal foreligge i februar hvert år, og i endelig form innen utløpet av mars. Regnskapet revideres av Hovedklubbens revisor, og vedtas endelig på Hovedklubbens Årsmøte i mai/juni.

Økonomistyring på årganger

 1. 1. Følgende prinsipper er styrende for økonomiene i de enkelte årganger og lag – i tråd med NIFs/NFFs Lover og Reglement:

  1. All økonomisk aktivitet som foregår «med drakten på», d.v.s. der hvor Ready Fotballs lagenhet/årgang/klubb er utgangspunktet for aktiviteten, det være seg av sosial eller sportslig art, skal regnskapsføres av klubben (etter de rutiner som følger nedenfor).

  2. Alle bilag, samt oversikt over inn- og utbetalinger skal innhentes fra de enkelte lagenhetens økonomiansvarlige og samles av Årgangens økonomiansvarlige. Disse skal leveres samlet for hver årgang til kontoret v/administrativ leder, ved utløpet av h.h.v. vinter- (31.3), vår- (20.6) og høst- (15.10) sesongene. Send også inn årsoppgave per 31.desember i løpet av januar.

  3. Alle bilag føres deretter på h.h.v. inntekts- og utgiftssidene i avdelingens (og deretter hovedklubbens konsoliderte) regnskap. Man benytter kto. 3995 for inntektene (som i det vesentlige vil være egenandeler) og kto. 4190 for utgiftene.

 2. Det er viktig at de enkelte lag- årgangs- og klubbledere forstår at disse rutinene – i tillegg til å representere plikter – også danner grunnlag for såkalt «momskompensasjon» og dermed betydelige inntekter for klubben.
 3. Økonomiansvarlige i Årgang og Lag velges på foreldremøte i mars, og kalles inn til eget kort kurs om rutiner.

Invitasjon over hjemmeside + i mail til alle i årgangen med understrekning på trening fra Årgangsleders side. Det formidles at deltakelse på dette hovedforeldremøtet (en gang pr. år) anses som en forutsetning for deltakelse (dog uten sanksjoner ved fravær, kun moralsk ansvar).

 1. Møteåpning ved Sportssjef, Fotballkoordinator eller Årgangsansvarlig.

  – viktig at møtelokalet fremstår velorganisert, at alle som representerer klubben er korrekt antrukket og at all informasjon foreligger i en presentasjon som kjøres på skjerm og legges ut på årgangens hjemmeside etterpå.

 2. Presentasjon av de som er ansvarlige for den aktuelle årgang, fra topp til bunn (Styre – Sportssjef – Årgangsansvarlig – Trener) og forklaring av den enkeltes roller.

  – viktig at foreldrene lærer de ansvarlige å kjenne, og vet hva den enkeltes rolle er i forhold til deres barns aktivitet, for å effektivisere og bedre kommunikasjon gjennom året.

 3. Gjennomgang av Ready Fotballs Mål I Ready Fotball skal alle trives og oppleve et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå og Verdier STOLTHET – UTFORDRENDE – MORO, inkludert eksempler på hvordan disse etterstrebes i hverdagen

  – på samme måte som dette gjøres i trenerforum og andre sammenhenger er det viktig at også foreldrene får et innblikk i at mål og verdier er reelle i klubbens daglige arbeid. Det bør settes av tid til samtale rundt disse.

 4. Forklaring av Klubbhåndboken og Sportsplanen og hvor man kan finne de enkelte emner dekket. Vise eksempler på skjerm.

  – hensikten er ikke å foreta en total gjennomgang, men å lære foreldrene arkitekturen i Klubbhåndbok og Sportsplan på nett, og vise ved eksempler hvordan man finner det man ønsker.

 5. Kort gjennomgang av Foreldrevettreglene

  – det er fint hvis gjennomgangen av Foreldrevettreglene kan illustreres ved en eller to av de utmerkede eksemplene på feil oppførsel som finnes på Youtube (Engelsk FA).

 6. «Fair Play», Kampvertkonseptet og forventet opptreden av spillere og voksne.

  – Fair Play er et satsingsområde, både for NFF, Krets og klubb. Adferden i ungdomsklassene i Oslo har vært gjenstand for bekymring og særlige tiltak i mange år, uten at det kan sies at man har fått den grad av fremgang man ønsker. Adferden må endres ved terping fra ung alder, og ved at foreldrene også forstår hvor viktig det er. Bruk eksempler og forklar hvorfor rutinene før/etter kamp skal følges hver gang.

 7. Årsplan

  – Gjennomgang av årgangens årsplan etter «vanlige» rutiner.

 8. Organisering av det ikke sportsfaglige i årgangen.

  – Organisering av foreldrene i støtteapparat. Gjennomgang av de ulike funksjoner. Forklaring av plikter og rutiner for økonomi i laget (Bilagsplikt, innlevering til kontoret etc.)


Oppdatert 04.03.2021

Hos Ready Fotball gjelder følgende to regler for prøvespill:

 1. Ready Fotball tillater ingen prøvespillere å være med på Readyaktiviteter før det foreligger skriftlig tillatelse fra den klubb spilleren er medlem av.

 2. Ready Fotball tillater ikke noen egne spillere å prøvespille andre steder uten at det foreligger skriftlig avtale.

Ved enhver alvorlig hendelse, det være seg skader, plutselig sykdom eller upassende hendelser, skal følgende skje:

a) Sportssjef skal umiddelbart varsles, i hans fravær varsles styreleder/nestleder direkte umiddelbart pr. telefon.

b) Hvis skaden eller sykdommen er alvorlig, i den forstand at det kan være snakk om mulighet for varige men, eller hendelsen (f.eks. upassende oppførsel) er alvorlig slik at det kan være aktuelt å varsle politi eller arbeidstilsyn, skal Sportssjef alltid varsle både styreleder fotball og administrativ leder hovedklubb umiddelbart. Disse vurderer om leder hovedklubb skal varsles straks.

c) Ansvarlig trener/leder på feltet skal – straks den akutte situasjonen er avklart – forfatte en kort rapport som gir navn og kontaktdata på skadede/fornærmede og navn på alle som var til stede og observerte noe av interesse. Rapporten skal gi en beskrivelse av hendelsesforløpet, og sendes Sportssjef, administrativ leder og styreleder pr. e-post. Dette gjelder alle tilfelle, også de «mindre alvorlige». Rapporter samles i egen perm på kontoret.

d) Ved tvil skal relevant offentlig myndighet (ambulanse, politi, arbeidstilsyn) alltid varsles. Usikkerhet om dette avklares med styreleder eller administrativ leder.

e) Ingen andre enn styreleder eller leder hovedklubb uttaler seg til media.

f) (Kontakt med evt. pårørende etter den umiddelbare varslingen skal koordineres med styreleder.