Eckbobanen - Bygges April 2023-September 2024

April 2023 igangsatte vi byggingen av Eckbobanen. Dette skal etter planen stå ferdig høsten 2024. 

Eckbobanen blir et helt nytt kombinasjonsanlegg med Kunstis om vinteren og kunstgress om sommeren. Størrelsen på baneflaten er 45 x 82 meter, som tilsvarer 3 stk 7`er baner i bredden, eller en 9`er bane. Anlegget blir levert med moderne lys og lydanlegg som er bestilt både for funksjonalitet og krav, men også for å beskytte våre naboer i best mulig grad. 

På baneplan blir det kombinasjonsbane, speakerbod, tribuner og driftshus som inneholder 3 stk. garasjer til maskiner og utstyr, kiosk, liten varmestue for skift og hovedinngang til underetasjen. 

I underetasjen blir det en matforretning (Meny) med tilhørende parkeringsplasser og for idretten blir det 4 stk nye garderober, 2 stk dommergarderober. til sammen 250 kvm treningsfasiliteter, lagerrom og tekniske rom for ventilasjon, vann, el og lagerrom. 

Vi ser frem til et mer moderne og funksjonelt anlegg som bidrar til et lokalt løft. Spesielt gledelig å få på plass en kunstisbane til for sikker vinterdrift og tilbud til våre aktive, publikum i bydelen, skoler, barnehager og andre som ønsker å gå på skøyter. 

Mer info om prosessen og fremdriftsplaner finner du under på denne siden. 

Bor du i nærområdet og ønsker løpende informasjon om prosjektfaser og byggeprosess, send mail til: aleksander@ready.no så legges du til på infolisten. 

Les mer

Naboinformasjon Q2 2024

På Eckbobanen ble arbeidene med betongelementer ferdigstilt i uke 10 og vi er nå godt i gang med taktekking, innvendige arbeider og fasadearbeider på driftsbygget nordvest i tomten. Prosjektet er i rute for ferdigstillelse i slutten av året.

Taktekkingen gjøres med flytende asfalt, som kan føre til lukt for nærmeste naboer. Ved behov tørkes dekke før tekking med trykkluft. Dette kan være noe støyende i korte perioder. Arbeidene med taktekking er planlagt ferdigstilt i starten av mai.

Rundt månedsskifte april/mai vil vi begynne med oppfyllingen av baneoppbygningen. I forbindelse med disse arbeidene er det mye materialer og masser som skal tilføres byggeplassen, det vil derfor være mye tungtrafikk inn på tomten i nord i perioden fremover. Arbeidene kan medføre noe støy og er planlagt å ta ca 1,5-2 måneder å utføre.

Det må påberegnes en del trafikk også i avkjøring i sør ut prosjektets varighet. Her vil mye av materialene som skal benyttes innvendig kjøres inn.

Terrengutforming skal foregå på hele tomten, så det vil være massehåndtering i hele tomten frem til høsten.

Støyende arbeider vil foregå mellom 0700-1900. Dispensasjon for støyende arbeider er gyldig til og med 01.11.24.

Sterkt støyende arbeider foregår mellom 0800-1700 med en times pause mellom 1100-1200. Dispensasjon for sterk støyende arbeider er gyldig til og med 30.09.24.

Du kan kontakte Bydel Vestre Aker på tlf. 2180 2180 om du har spørsmål til regelverket eller

dispensasjonen som er gitt. Dispensasjonsvedtaket og dokumenter knyttet til søknaden kan hentes

fra kommunens e-Innsyn.

Ny naboinformasjon for videre arbeider sendes ut for Q3.

Ved spørsmål om prosjektet kontakt

Hovedkontakt for naboer hos Ready:

Navn: Aleksander Biseth-Evensen

Rolle: Daglig Leder

Telefon: 484 00 554

Mail: aleksander@ready.no

Kontakt ved anleggsstedet / entreprenør:

Navn: Hanne Nes Panengstuen

Rolle: Anleggsleder Seby

Telefon: +47 936 37 165

Mail: hanne.panengstuen@veidekke.no

Med vennlig hilsen

Ready IF, NorgesGruppen og Seby

 

Naboinformasjon Q1 2024

Etter nyttår begynner vi på Eckbobanen med montering av bæresystemet. Fra 02.01 vil stålsøyler og bjelker monteres og i slutten av januar begynner montering av hulldekker. Disse arbeidene er planlagt ferdigstilt medio mars.

Hulldekker kommer på plassen på lastebiler og vil heises på plass inne i tomten. Det vil derfor være mye trafikk inn og ut av byggeplassen i perioden disse arbeidene foregår. Innkjøring i sør (utenfor Holmenkollveien 43) og oppstillingsplass langt Holmenkollveien 45 vil benyttes for inntransport. Det er derfor veldig viktig at våre sperringer og skilting langs Holmenkollveien følges.   

Tårnkranen som i dag står i tomten vil demonteres i løpet av uke 3. Arbeidene med bæresystem utføres med mobilkraner.

Arbeidene med oppfylling av masser og terrengutforming som foregår rundt bygget i dag vil fortsette også etter nyttår. Det samme gjelder betongarbeidene som vil ferdigstilles i januar/februar.

I februar begynner arbeidene med taktekking. I den forbindelse må hulldekkene og bygget varmes opp. Noen av disse arbeidene vil være støyende. Støyende arbeider vil foregå innenfor arbeidstid definert av dispensasjon for støyende arbeider (0700-1900).

I februar vil det også begynnes med innvendige arbeider i bygget og yttervegger i driftsbygget sør i tomten.

Ny naboinformasjon for videre arbeider sendes ut rundt påsketider.

 

Naboinfo uke 4:

Mandag blir det støp i trapp i nord (1). Det vil foregå arbeider med betong i dette området og i området langs HKV 43 (2). Betongvegg mot øst isoleres utvendig (3).

Vi fortsetter å sveise og montere stålbjelker og søyler. Dette vil foregå midt i tomten, både mot øst og vest (4).

Mandag vil mobilkran for hulldekkemontasje rigges opp rundt midt på dagen. Denne stå nord i bygget, og fra og med tirsdag vil det monteres hulldekker i dette området (5). Hulldekkene kommer på lastebiler, så det vil være noe trafikk med flere store lastebiler om dagen i hele perioden disse arbeidene foregår. Det er planlagt at hulldekkemontasjen er ferdig rundt medio mars. Det er planlagt at bilene skal kjøre inn og snu i tomten, men i noen tilfeller kan det være behov for å rygge inn fra HKV. Det vil da være følgemannskap som geleider og passer på andre trafikanter og 3. personer.

På tirsdag vil kjølemaskin bli montert. Dette gjøres ved at delene til maskinen heises med mobilkran. Den plasseres norvest i bygget, så heisingen vil foregå i dette området (6).

Ellers vil det i hele uken foregå oppfylling med graver langs HKV 43 (7).  Lenke til bilde her

Les mer

Nyheter Oktober

Nyhetsbrev for Q1 2024. Det skal støpes fundamentering og bæring for tak og idrettsdel.

Se bilder i karusell på toppen av siden

Info Q1 2024

Nyheter Oktober

Prosessen med å støpe bånnplate er i full gang, og begynnelsen på støp av vegg ser vi tydelige konturer av. Byggeprosessen er i rute ihht plan.

Se bilder i karusell på toppen av siden

Bildekarusell

Nyheter September

Det gjenstår noe sprengningsabreider og utkjøring av masser før vi i perioden fremover skal støpe bunnplate.

Infobrev i boksen under

Info her

Nyheter August

Spreningsarbeider og utgraving fortsetter. Tiltak for lavere vibrasjoner er iverksatt.

Infobrev i boksen under

Info her

Nyheter Juni/Juli

Vi er nå igang med spreningsarbider i byggegropa. Hversprengning blir varslet med sirene i 60 sekunder før sprengning utføres. Det forventes å skyte 2-5 ganger per dag.

Infobrev i boksen under

Info her

Nyheter Mai

Arbeidet i Holmenkollveien 45 er nå godt i gang. Byggegjerder er satt opp, gresset er fjernet, og ballfangernettet mot Gressbanen 1 blir montert. Fremover vil det bli en del støyende arbeid i form av spunting, peling, bruk av presslufthammer, metalltstøt oghåndtering av steinmasser.

Infobrev i boksen under

Info her

Fremdriftsplan

Her finner dere fremdriftsplan for byggeprosjektets første fase. Det kan forekomme avvik i plan ettersom vi beveger oss fremover og kan møte uforutsette utfordringer

Infobrev i boksen under

Info her