Styret, Styrereferater og Årsmøteprotokoller

Under finner du styrereferater fra Hovedstyret i Ready IF fra 2018 til dags dato. Styrereferater legges ut løpende etter at de er godkjent av Hovedstyret. 

Lenger ned finner du årsmøteprotokoller tilbake til 2014 fram til siste gjennomførte årsmøte.

Idrettslagets Styre

1. Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

2. Styret skal blant annet:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede             organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar
med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd,
og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for
barneidretten.

e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd
dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

3. Styret skal avholde møter når styrets leder bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det

Les Mer

Hovedstyret 2023